LM Someco logo

Sosiaalisen median strategia

Sosiaalisen median strategia ohjaa markkinointia ja viestintää sosiaalisessa mediassa liiketoiminnallisten tavoitteiden ja mission pohjalta oikeaan suuntaan, mutta antaa liikkumatilaa ketterään kokeiluun. Sosiaalinen media luo oivan mahdollisuuden brändikokemuksen rakentamiseen, kunhan tavoitteet ja toimintatavat ovat selkeät ja yhtenäiset.

Sosiaalisen median roolin ja tavoitteiden kirkastaminen kannattaa tehdä aina markkinointiviestinnän kokonaisuus, liiketoiminnan tavoitteet ja myös resurssit huomioiden. Strateginen suunnittelu pohjautuu aina organisaation liiketoiminnallisiin tavoitteisiin ja missioon. Sosiaalisen median strategia antaa konkreettiset edellytykset tehokkaan sosiaalisen median markkinoinnin toteutukselle. Niin kanavaympäristössä kuin toisaalta myös kuluttajien käytöksessä tapahtuu jatkuvaa muutosta, johon kannattaa reagoida. Sosiaalisen median strategiatyössä suunnitellaan toisaalta kanavien käyttöä ja toisaalta sisältöjen roolia. Tavoitteiden määrittely ja mittareiden valinta, kohderyhmämäärittely ja käytännön prosessi luovat onnistumisen edellytykset.

Sosiaalisen median strategia luo pohjan sille, että sosiaalisen median jatkuvan muutoksen keskellä voidaan reagoida ketterästi.

Sosiaalisen median strategiatyön aluksi on hyvä selvittää ja arvioida nykytilanne sekä sosiaalisen median toimenpiteiden että sisältöjen osalta, jotta tulevat kehityskohdat voidaan määritellä nykytilanteeseen perustuen. Myös toimialaa ja kilpailijoiden toimintaa kannattaa benchmarkata, jotta sosiaalisen median markkinoinnissa voidaan erottautua. Tällöin voidaan huomata myös sisältöaukkoja niissä teemoissa, joissa haluatte tulla huomatuksi.

Sosiaalisen median strategia: kanavasuunnittelu

Jotta sosiaalisen median kanavia osataan hyödyntää kattotason markkinointiviestinnän strategiaan sopivalla tavalla, kanavat tulee valita huolella. Niiden käyttöä kannattaa myös priorisoida. Jotta valinnat ovat viisaita, tulee ymmärtää tarpeeksi omasta kohderyhmästä ja heidän tavoistaan käyttää sosiaalista mediaa. Sosiaalisen median kanavien kautta voidaan tavoittaa niin kuluttajia kuin yrityspäättäjiä – sosiaalisen median käyttö on vain kasvanut poikkeusaikana

Kanavakohtaisesti kannattaa määritellä niin tavoiteltavia kohderyhmiä, julkaisujen frekvenssiä, sekä tärkeimmät mittarit, joilla tiedämme onnistuneemme. Lisäksi on tärkeää ymmärtää orgaanisen ja ostetun sisällön erot ja niiden tuomat mahdollisuudet markkinoinnille, sekä roolittaa kanavat myös maksullisen mainonnan suhteen.

Sosiaalisen median markkinoinnilla voidaan varmistaa, että sisällöt tavoittavat kohdeyleisönsä.

Sisältöjen strategia sosiaalisessa mediassa

Sosiaalisen median sisältöjen strategisessa suunnittelussa on hyvä lähteä liikkeelle nykytilasta. Kannattaa tutkia, mitkä sisällöt jo nyt toimivat, eli tavoittavat yleisönsä, herättävät huomion ja saavat toimimaan toivotulla tavalla. Sisältöjen konseptointi tukee sisältötyön suunnitelmallisuutta. Usein tarpeen onkin kirkasta, millaisia sisältöjä kanavissa julkaistaan – ja laitetaanko sama sisältö samanlaisena kaikkiin kanaviin, julkaistaanko se vain joissain kanavissa vai tehdäänkö siitä mahdollisesti erilaisia variaatioita eri kanaviin sopivalla tavalla. Myös sisältöpolkuajattelua kannattaa rakentaa, jottei sosiaalisen median markkinointi jää muusta markkinoinnista erilliseksi. Jos tavoitteena on brändin tunnettuuden kasvattaminen, ei liikennettä ehkä ohjata eteenpäin, mutta monesti tavoitteena on saada viestin vastaanottaja reagoimaan ja esimerkiksi lukemaan lisää.

Suunnitelmallisen sisällöntuotannon prosessi

Sosiaalisen median strategia ei ole vielä aivan valmis, vaikka kanavien käyttöä ja sisältöjä olisikin jo suunniteltu. On nimittäin todella tärkeää jalkauttaa strategia myös läpi oman organisaation. Ensinnäkin markkinoinnin, viestinnän, myynnin ja henkilöstöhallinnon tulee tuntea yhteinen toimintatapa ja kaikilla tulee olla yhtenäinen tone-of-voice niin sisällöntuotannossa kuin myös keskusteluissa yleisöjen kanssa. Tulee siis löytää yhteinen tapa toimia ja kehittää tekemistä. Hyvä tapa voi olla valita päätoimittaja, joka hallinnoi sosiaalisen median kokonaisuutta ja tukee erilaisten sosiaalisen median sisältöjen yhtenäisyyttä ja punaista lankaa.

Sosiaalinen media ei tosiaankaan ole ainoastaan markkinointiin tai viestintään toimiva kanava, vaan kanavissa luodaan niin työantajakuvaa kuin toisaalta vuorovaikutetaan kohderyhmien kanssa. Vuorovaikutusta tapahtuu paitsi brändin ja sen yleisöjen kesken, kun yhteisönamageri moderoi keskusteluja. Organisaatioiden tärkeimpiä sanansaattajia sosiaalisessa mediassa ovat kuitenkin ihmiset. Niin johto, myynti kuin asiantuntijatkin vuorovaikuttavat verkostojensa kanssa. He voivat luontevasti omalla tavallaan viestiä pääviestejä ja tehdä sosiaalista myyntiä eli social sellingiä. Usein ihmiset kuitenkin kaipaavat tukea ja sparrausta, jotta he osaavat olla mukana jalkauttamassa sosiaalisen median strategiaa omalta osaltaan.

Sosiaalisen median strategian tulee kehittyä ketterästi

Sosiaalisen median markkinoinnista oppii jatkuvasti sitä tehdessään. Muutoksia tapahtuu toimintaympäristössä niin nopeasti, että strategia ei voi olla staattinen paperi, vaan sen tulee elää ja kehittyä toimintaympäristön muuttuessa. Omasta tekemisestä voi oppia tuloksia ja dataa analysoiden ja niihin proaktiivisesti reagoiden. Onnistuneen sosiaalisen median strategian täytäntöönpanoon tarvitaan roadmap, eli tiekartta, joka tukee käytännön toimenpiteissä, jotta suunnitelmat saadaan tuotua priorisoidussa järjestyksessä mukaan arkiseen työhön.

Kiinnostaako sosiaalisen median strategia? Tuemme teitä mielellään strategiatyössä. Olethan meihin yhteydessä!

Uusimmat blogikirjoitukset aiheesta