LM Someco logo

Viestintä

Vaikuttava viestintä on jokaisen organisaation elinehto. Yhtenäinen brändikokemus varmistetaan viestinnän keinoin.

Viestinnän strategiatyössä kirkastamme näkemyksenne siitä, miten viestinnän keinoja hyödynnetään yrityksenne tai organisaationne tavoitteiden saavuttamiseksi. Strategian tavoitteena on auttaa paitsi viestinnän tiimiä ja johtoa, myös kaikkia muita työyhteisönne jäseniä viestimään työssään ja työstään tarkoituksenmukaisesti ja ammattimaisesti. Strategiassa määritellään muun muassa organisaation viestinnän rooli, strategiset tavoitteet ja mittarit, narratiivi, äänensävy, sidosryhmät, pääviestit ja viestihierarkia.


Nykytilanteen auditointi – viestintäympäristö ja trendit


Viestintästrategian työstö ja jalkautuksen suunnitelma (strategiaviestintä)


Viestintästrategian toteutuksen tuki (sparraukset)


Viestinnän mittaaminen


Työnantajakuvan ja –kokemuksen kehittäminen (avoimen viestintäkulttuurin rakentaminen)


Viestinnän koulutukset


Sisältöstrategia antaa konkreettiset edellytykset tehokkaan sisältömarkkinoinnin ja sisältölähtöisen viestinnän tekemiseen. Työn aikana täsmennetään mm. tavoitteet ja niitä tukevat sisältökonseptit, kanavien roolit ja kohderyhmät, relevantit mittarit ja käytännön toimintatavat.

Autamme asiakaitamme organisaation sisäisessä viestinnässä ja strategian viemisessä ja strategian toteuttamisessa käytännössä. Tämä tarkoittaa tyypillisesti erilaisten toimien yhdistämistä tavoitellun vaikutuksen saavuttamiseksi. Toimiva strateginen viestintä perustuu siihen, miten organisaation kulttuuri, strategian painopisteet ja laajempi yhteiskunnallinen keskustelu yhdistyvät, ottaen huomioon kunkin asiakkaan ainutlaatuiset piirteet.


Arvojen kiteyttäminen, visualisointi ja jalkauttaminen


Strategia- ja yritystarinat


Strategian visualisointi, strategiaesitykset ja -videot


Sisäinen viestintä ja muutosviestintä


Vaikuttavan mediatyön kokonaisuus vastaa muuttuneeseen mediatyöhön ja takaa paremmat tulokset. Hyödynnämme mediakentän maksimaalisesti, varmistaen viestin optimaalisen leviämisen kohdeyleisöille relevanttien kanavien kautta. Tavoitteenamme on taata viestin laaja näkyvyys eri kanavilla sekä herättää aihe keskusteluun yhteiskunnallisissa foorumeissa, joissa autenttinen vuoropuhelu tapahtuu.


Mediaviestinnän suunnittelu, viestikärjet ja konsultointi


Tiedotteiden työstäminen ja jakelu


Julkisuutta tavoittelevat tutkimukset


Mediasuhteiden hoitaminen (toimittajien kartoittaminen ja kontaktointi, juttuvinkit, haastattelujen koordinointi)


Haastateltavien sparraukset


Mielipidekirjoitukset


Tiedotustilaisuudet


Mediavalmennukset


Mediaseuranta ja raportointi


Vaikuttajamarkkinointi vahvistaa brändiä ja on onnistuessaan muistettavaa, viihdyttävää ja ennen kaikkea brändille suotuisaa. Vaikuttajamarkkinoinnin ei tulisi olla yksittäinen toimenpide vaan se tulee nivoa yhteen muun markkinointiviestinnän tekemisen kanssa. Pitkäjänteinen, strateginen vaikuttajamarkkinointi synkronoituna muun markkinointiviestinnän toimenpiteisiin on tavoitteellista ja tehokasta.


Vaikuttajastrategian laadinta ja jalkautus käytäntöön


Kumppanuuksien suunnittelu ja ideointi yhdessä vaikuttajien­/vaikuttaja­toimistojen kanssa


Julkisuutta tavoittelevat tutkimukset

  • Vuosikumppanuudet
  • Kampanjalähdöt

Kampanjakonseptointi ja vaikuttajabriefien laadinta


PR-pakettien suunnittelu ja lähetys (esim. vaikuttajille, tapahtumien gift bagit)


Vaikuttajamarkkinointi- ja sidosryhmätapahtumat


Viestintä kuuluu modernissa työyhteisössä kaikille ja viestintää tapahtuu koko ajan. Avoin viestintäkulttuuri ja sen kehitys poikivat entistä orgaanisempaa ja yhteneväistä ulkoista viestintää asiantuntijoiden, johdon ja kaikkien työntekijöiden toimesta. Avoin viestintäkulttuuri ei aina synny itsestään vaan vaatii toisinaan sparrausta, valmennusta ja oikeanlaisia viestintätaitoja. Tarjoamme monipuolisia viestintävalmennuksia niin asiantuntijoille kuin viestintäorganisaatioillekin.


Asiantuntijoiden some- ja viestintävalmennukset ja valmennusohjelmat


Viestijöiden sparraus avoimen viestintäkulttuurin luomisessa


Työntekijälähettiläisyysohjelmat ja –sparraukset


Testaamme jatkuvasti uusimpia markkinoinnin ja viestinnän teknologioita. Paitsi että hyödynnämme niitä omassa työssämme, haluamme helpottaa asiakkaidemme työtä relevanttien työkalujen avulla. Luomme mittaamisen malleja, joissa jokainen KPI merkitsee. 

Viestinnän jatkuva tuki varmistaa, että organisaation viestintästrategia ei unohdu bittiavaruuteen ja että oikeat toimenpiteet tulevat tehdyiksi. Tuki on mitoitettu sopimaan jokaisen organisaation uniikkeihin tarpeisiin. Jatkuva tuki on yhteistyötä. Yhteistyö räätälöidään aina yksilöllisesti ja työlle sovitaan kiinteä tuntimäärä tai selkeät tavoitteet. Tämä helpottaa asiakkaan työn suunnittelua, ennakointia ja budjetointia.

Jatkuvan yhteistyön sisältö määräytyy organisaation tarpeiden mukaan ja se voi sisältää asiantuntijatukea, sparrausta, tarpeellisia lisäkäsiä valituissa aiheissa tai osaamista, jota organisaatiolla itsellään ei ole.  


Asiakkaan tarpeisiin valittu vakiotiimi 


Säännöllinen viikko/kuukausipalaveri, yhteistä tekemistä ohjaamaan


Säännöllinen viestintä ja yhteydenpito sekä yhteiset työkalut.


Viestinnän keynote-puheenvuoro

Herättelemme organisaatiosi tai tapahtumasi yleisöä markkinointiviestinnän muutokseen ja digitaalisiin mahdollisuuksiin. Kokeneet puhujamme räätälöivät puheenvuoron sisällön tilaisuutesi tarpeeseen.

Uusimmat blogikirjoitukset aiheesta