LM Someco logo

Työnantajakuva osana sisältömarkkinointia – miksi ja miten onnistua?

Asiantuntija-TwitterissaTyöttömyys ja työpaikkapula ovat olleet puheenaiheina valitettavan pinnalla viime vuosina. Kolikon kääntöpuolella näyttäytyy kuitenkin myös toisenlainen ilmiö – nimittäin parhaista työntekijöistä käytävä kilpailu, jonka tutkijat ovat esittäneet kasvavan jopa asiakkaista käytävää kilpailua suuremmaksi. Olipa sitten kyse asiantuntija- tai suorittavan tason työstä, kukapa haluaisi menettää kilpailijalleen työntekijän, joka paitsi osaa hommansa on myös työyhteisön loistotyyppi. Kyetäkseen rekrytoimaan itselleen parhaat työntekijät yritysten on ensiarvoisen tärkeää ymmärtää työnantajakuvan viestimisen merkitys sosiaalisen median sisältömarkkinoinnissa. Työnantajakuva ja sen viestiminen osana sisältömarkkinointia ei edistä pelkästään positiivista mielikuvaa yrityksestä työnantajana vaan myös palveluntarjoajana tukien näin myös yritysbrändiä. Kasvoillaan viestivät työntekijälähettiläät puolestaan tekevät sisältömarkkinoinnista edelleen entistä uskottavampaa.

Mikä työnantajakuva?

Yrityksen työnantajakuva erottaa sen työnantajana muista alan yrityksistä. Työnantajakuvan viestinnässä tulisikin olla tavoitteena luoda sekä olemassa oleville että potentiaalisille työntekijöille selkeä käsitys siitä, miten yritys eroaa työnantajana muista alan yrityksistä ja mikä tekee kyseisestä yrityksestä ainutlaatuisen työnantajan. Parhaista työntekijöistä käytävän kilpailun luodessa todellisen haasteen yrityksille on ollut huolestuttavaa huomata, että työnhakijan on usean yrityksen kohdalla haastavaa luoda käsitystä siitä, millaista yrityksessä on työskennellä.

Yrityskulttuuri työnantajakuvan perustana

Kiinnostuin työnantajakuvan viestinnän merkityksestä kauppatieteiden opintojeni loppuvaiheessa, ja halusin myös kirjoittaa pro gradu -tutkimukseni aiheesta. Olin erityisen kiinnostunut tutkimaan työnantajakuvan ja yrityskulttuurin välistä yhteyttä. Yrityskulttuuri luonnehtii tapaa, jolla yrityksessä on totuttu toimimaan ja on näin yksi keskeisimmistä yrityksiä toisistaan työnantajana erottavista tekijöistä. Ja koska kouluttaudun tällä hetkellä #somekonsultiksi, oli mielenkiinnon kohteenani luonnollisesti jo tuolloin myös sosiaalinen media ja sen rooli työnantajakuvan viestinnässä.

4 + 1 vinkkiä onnistua työnantajakuvan viestinnässä

Sain ilon toteuttaa pro gradu -tutkimukseni haastattelemalla oppimisen digitalisaatioon erikoistuneessa IT-alan organisaatiossa Arcusys Oy:ssä työskenteleviä työntekijöitä. Tutkimukseni perusteella Arcusys näyttäytyi erinomaisena esimerkkinä siitä, miten työnantajakuvaa viestitään onnistuneesti osana sisältömarkkinointia. Seuraavat 4 + 1 vinkkiä olivat tutkimukseni tulosten perusteella keskeisessä roolissa työnantajakuvan viestinnän menestykseen.

1. Työntekijälähtöisyys

Mahdollista olemassa oleville työntekijöillesi erinomainen työntekijäkokemus. Mikäli yrityksen omat työntekijät eivät pidä yritystä hyvänä työpaikkana, ei näin ajattele kukaan muukaan. Työntekijälähtöisyys ja erinomaisen työntekijäkokemuksen tarjoaminen on ensisijainen edellytys työnantajakuvan menestyksekkäälle viestinnälle sekä jokaiselle tämän listan seuraavalle vinkille.

2. Aitous ja persoonallisuus

Anna työnantajakuvan viestinnässä välittyä aitous ja persoonallinen, yritystä luonnehtiva tyyli ja äänensävy. Ole oma itsesi -fraasi pätee myös yritysten kohdalla: älä esitä jotain mitä et ole. Aidoista hetkistä yritystä luonnehtivalla tyylillä voi viestiä vain yritys itse.
Autenttisuuden välittymiseksi on siis ensiarvoisen tärkeää, että työnantajakuvan viestintää ei ulkoisteta vaan sitä toteutetaan itse – sparrausta tarvittaessa hyödyntäen.

3. Monipuolisuus ja yhdenmukaisuus

Viesti yrityksestä työnantajana monipuolisesti ja varmista, että eri kanavissa toteutettu viestintä on yhdenmukaista. Tarjoa potentiaalisille työntekijöille mahdollisuus luoda mahdollisimman kattava kuva yrityksestäsi työpaikkana viestimällä asiantuntijasisällön lisäksi myös yrityksen kulttuurista. Potentiaalista työntekijää kiinnostaa myös mahdolliset tulevat työkaverit – anna siis yrityksen henkilöstön näkyä viestinnässä.

4. Avoimuus ja rehellisyys

Jotta potentiaalinen työntekijä pystyy luomaan mahdollisimman paikkansapitävän kuvan yrityksestä työnantajana, tulee viestinnän olla avointa ja rehellistä. Viestinnän ollessa avointa ja rehellistä potentiaaliselle työntekijälle muodostuu realistiset odotukset työstä, työyhteisöstä ja yrityskulttuurista. Tämä mahdollistaa realistisen psykologisen sopimuksen muodostumisen työntekijän ja työnantajan välille, mikä puolestaan edesauttaa työsuhteen ylläpitämistä.

+ Yhteistyö läpi organisaation

Työnantajakuvan lähtökohtana toimivan ainutlaatuisen työntekijäkokemuksen luominen, ylläpitäminen ja viestiminen edellyttävät yhteistyötä läpi organisaation. Työ ei ole vain joko markkinointiviestinnän tai HR:n vastuulla, vaan jokaisella organisaation jäsenellä aina johdosta yksittäisiin työntekijöihin saakka on siinä merkittävä rooli. Itse asiassa nimenomaan yksittäiset työntekijät ovatkin työntekijälähettiläinä erityisen merkittävässä roolissa työnantajakuvan viestinnässä, sillä viesti on aina uskottavampi, kun sen kertoo yrityksen itsensä sijaan yrityksen työntekijä. Millaista viestiä sinä haluat työntekijöiden kertovan yrityksestäsi? Niinpä.

Listalle kootut 4 + 1 vinkkiä eivät sinänsä yllätä ja voivat vaikuttaa jopa itsestäänselvyyksiltä. Väitän silti, että varsinaisessa tekemisessä pointit eivät kuitenkaan – valitettavasti – ole itsestäänselvyyksiä ja pahimmassa tapauksessa työnantajakuvan rooli osana sisältömarkkinointia on laiminlyöty kokonaan. Sosiaalisen median tarjotessa yritysviestintään jatkuvasti uudenlaisia mahdollisuuksia tarjoaa se samalla mitä parhaat kanavat myös työnantajakuvan aitoon ja monipuoliseen viestintään.

Kirjoittaja: Tiina Ratilainen

Uusimmat blogikirjoitukset aiheesta