LM Someco logo

Kasvot, äänet ja volyymi käyttöön!

Vuonna 2022 viestintä ei saa olla enää pelkästään viestintäorganisaation vastuulla. Myös johdolla ja asiantuntijoilla on oma roolinsa tässä kokonaisuudessa. Sosiaalinen media on yhä kustannustehokkain alusta yhteiseen tarinankerrontaan. Samalla se auttaa inhimillisen brändikokemuksen rakentumisessa.

Digitalisaation myötä sidosryhmillä on yhä suurempia odotuksia organisaation viestinnälle. Sen on oltava aktiivista, läpinäkyvää ja organisaation toimintaa taustoittavaa, nopeatempoista ja monikanavaista sekä mielellään niin proaktiivista, ettei kriisejä pääsisi syntymään. Tätä kaikkea olisi tehtävä joskus hyvinkin niukoilla viestinnän resursseilla. Onneksi apu on lähellä.

Otetaan kasvot, äänet ja volyymi käyttöön! Johdolla ja asiantuntijoilla on omat tärkeät roolinsa organisaation viestintäkokonaisuudessa.

Johto rakentaa kontekstin

Johto rakentaa yritykselle olemassaolon merkitystä, tarinaa ja kontekstia. Tarina inspiroi ihmisiä toimimaan tavoitteen mukaisella tavalla, se luo kontekstin sille, mitä olemme organisaationa ja mihin olemme menossa. Tarinan on oltava vahva, koska sitä toistetaan kaikille sidosryhmille niin talon sisällä kuin sen ulkopuolellakin. Yhtenäisellä ja johdonmukaisella toiminnalla rakennetaan vahvaa brändikokemusta.

Johdolle sosiaalinen media on tässä suhteessa suhteellisen tehokas kohtaamispaikka. Sosiaalisen median kanavissa pystyy vaikuttamaan samanaikaisesti niin sisäisiin kuin ulkoisiinkin sidosryhmiin, avata ja luodata tulevaisuudenkuvia, näyttää mihin organisaatio on suuntaamassa, taustoittaa tehtyjä tai tulevia päätöksiä sekä osallistua organisaation ja toimialan keskusteluihin.

Viestimällä selkeästi ja tarjoamalla taustatietoja sosiaalisessa mediassa taitava johtaja auttaa samalla viestintäorganisaatiota ja voi vastata suoraan vaikkapa median tarpeisiin.

Omalla toiminnallaan eli näkymällä, kuuntelemalla ja keskustelemalla hän rakentaa osaltaan inhimillisempää brändiä ja toimii omalle organisaatiolleen esimerkkinä, kuinka toimia sosiaalisessa mediassa.

Asiantuntijat syventävät yhteistä tarinaa

Organisaation tarina jäisi yleisölle kovin ohueksi, mikäli se pitäytyisi vain ylätasolla. Kun tulevaisuuskuva suuntaviivoineen on kerrottu, on asiantuntijoilla oma roolinsa syventää organisaation tarinaa omasta substanssiosaamisestaan käsin. Sosiaalisessa mediassa on mahdollista tavoittaa itselle olennaisimmat sidosryhmät, luoda tavoitteita tukevaa verkostoa sekä rakentaa luottamusta ja kohtaamisia (potentiaalisten) asiakkaiden, muiden asiantuntijoiden, kumppanien ja yritysten välille.

Asiantuntijoita tarvitaan kertomaan faktoja, syventämään organisaation toimintaa ja auttamaan tekemään päätöksiä.

Aktiivinen läsnäolo, oman työn ja projektien avaaminen mahdollisuuksien mukaan, erilaisten faktojen esiin nostaminen, liikkeellä olevien väärien tietojen korjaaminen, keskustelu oman alan ihmisten kanssa asioista ja verkoston pyyteetön auttaminen rakentavat pitkäjänteisesti paitsi asiantuntijamielikuvaa myös yrityksen brändiä.

Kaisa Pekkalan työelämän viestinnällistymistä tutkivassa väitöskirjassa todetaan, että asiantuntijaviestintä sosiaalisessa mediassa vaikuttaa paitsi organisaation maineeseen ja työnantajakuvaan, myös kasvattaa tuotteiden ja palvelujen näkyvyyttä ja myyntituloksia sekä tuottaa uutta tietoa.

Siksi läsnäolo, polveilevatkin keskustelut ja aidot kohtaamiset ovat tärkeitä. Kuunteleva, empaattinen asiantuntija kerää ympärilleen keskustelevan kulttuurin ja inhimillistää yrityksen brändiä. Näkymättömästä ei tiedä kukaan, ja kun riittävän suuri osa organisaatioon henkilöityvästä osaamisesta jää piiloon, jää tarina väistämättä organisaatioviestinnäksi.

Viestintäorganisaatio mahdollistaa volyymin

Kaisa Pekkalan mukaan tutkimuksista käy myös ilmi, että kun työntekijät ovat ylpeitä työnantajansa online-imagosta, he ymmärtävät, että voivat itse vaikuttaa siihen, miten ulkoiset sidosryhmät (kuten asiakkaat) arvioivat yritystä. He myös ottavat helpommin viestintävastuuta, kun huomaavat, että sosiaalisessa mediassa tapahtuvalla viestinnällä on merkitystä.

Viestijä voi mahdollistaa volyymin tuottamalla organisaation kanaviin sidosryhmille relevantteja sisältöjä, jotka tukevat tarinan yhtenäisyyttä ja jatkuvuutta ja joita johto ja asiantuntijat voivat hyödyntää aktiivisesti omassa sosiaalisen median läsnäolossaan. Tässä auttavat osaltaan selkeä ja tavoitteellinen, henkilöstölle avattu sisältöstrategia sekä innostava ja aktivoiva sosiaalisen median ohjeistus.

Viestintäorganisaation tehtävänkuva on edelleen laajenemassa varsinaisesta viestintäosaamisesta organisaatiota sparraavaksi viestintävalmentajaksi, joka perustelee, tukee, aktivoi, opastaa – ja tarvittaessa rajoittaa. Samalla sillä on merkittävä rooli vuorovaikutteisen viestinnän ja inhimillisen brändikokemuksen rakentumisessa.

Sosiaalisen median trendikatsaus 2023

Olemme koonneet trendikatsauksen, jonka avulla voit tehdä alkavasta vuodesta entistäkin paremman sosiaalisen median läsnäolollesi.

Uusimmat blogikirjoitukset aiheesta