LM Someco logo

Tietosuojaseloste: LM Somecon koulutusten osallistujarekisteri

Tämä on henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24 § sekä EU:n Yleisen Tietosuoja-asetuksen (EU 679/2016) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Tässä kuvataan, miten LM Someco käsittelee henkilötietoja, mitä tietoja kerätään ja mihin tarkoitukseen tietoja käytetään.

Laadittu 23.04.2018. Viimeisin muutos 9.3.2021.

Rekisterinpitäjä

LM Someco Oy
Y-tunnus: 1898770-4
Tykistökatu 2, 20520 Turku

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Minna Valtari
minna.valtari@lmsomeco.fi
+358 40 576 3206

Rekisterin nimi

LM Somecon koulutusten osallistujarekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

LM Someco kerää henkilötietoja koulutusten järjestämiseen ja sähköisen oppimisalustan käyttöön liittyen.

Oikeusperuste henkilötietojen käsittelyyn on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan mukaisesti tarve sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, joita ovat:

  • Koulutuksiin osallistumiseen liittyvä viestintä

Henkilötietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Voimme ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, esimerkiksi teknisiä järjestelmiä toimittavalle kumppanille. Tällöin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. Koulutusten ilmoittautumisjärjestelmän teknisenä yhteistyökumppanina toimii Lyyti (lyyti.com) ja sähköisen oppimisalustan teknisenä yhteistyökumppanina TalentLMS (talentlms.com)

Rekisterin tietosisältö

LM Somecon koulutusten osallistujarekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja:

  • nimi
  • osoite
  • sähköpostiosoite
  • puhelinnumero
  • yritys

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietojen lähteenä on koulutukseen ilmoittauduttaessa annetut tiedot sekä rekisteröidyn verkkolomakkeilla myöhemmin täydentämät tiedot.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, paitsi viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin ja sen sisältämien tietojen käsittelyssä noudatetaan asiaankuuluvaa huolellisuutta. Tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan ja tietoteknisten laitteistojen fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään huolellisesti.

Henkilötietoja käsittelevät ainoastaan LM Somecon työntekijät, joiden toimenkuvaan kuuluu yllä mainittujen toimintojen hoitaminen. Rekisteriin tallennetut tiedot eivät ole laajasti saatavilla yrityksen sisällä eikä sen ulkopuolella. Rekisteriin tallennettuja tietoja käsitellään ainoastaan suojattujen yhteyksien kautta.

Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjällä on oikeus tarvittaessa pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöön EU:n Yleisessä Tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä henkilötietoja käsitellessämme.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html